Dofinansowania

Phone contact from Monday to Friday: 7:00 - 15:00

Contact

BTI Gumkowski Sp. z o.o. sp. k
ul. Obornicka 71
62-002 Suchy Las

NIP: 972 125 12 63
REGON: 302 832 793
BDO: 000179569

Office

Administration

Marketing

Logistics & Purchase

Pellet sales

KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka BTI Gumkowski Sp. z o. o. Sp. k. zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacyjno-marketingowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom, podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

3) Podanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest ich skuteczne wykonanie,

4) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą treścią, rozumiem i akceptuje jej warunki.

INFORMATION CLAUSE

Information clause in the case of collecting data from the data subject.

Please be advised that:

1) The administrator of your personal data is BTI Gumkowski Sp. z o. o. Sp. k. hereinafter referred to as the Administrator. The administrator conducts the processing of your personal data,

2) Your personal data will be processed for information and marketing purposes and will not be made available to other recipients, the basis for the processing of your personal data is art. 6 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (general regulation on data protection ),

3) Providing data is necessary to perform the legal obligations incumbent on the administrator, in the event of failure to provide data, it is impossible to effectively perform them,

4) You have the right to:
• requests from the Administrator to access their personal data, rectify them, delete or limit the processing of personal data,
• object to such processing,
• data portability,
• lodging a complaint to the supervisory body,
• withdrawal of consent to the processing of personal data.

5) your personal data is not subject to automated decision making, including profiling,

I declare that I have read the above content, understand and accept its terms.